Het CBK zoekt drie toezichthouders

vacature voor twee leden en een voorzitter

Het CBK zoekt drie toezichthouders waaronder twee leden en een voorzitter. Per 1 januari 2019 is het CBK verzelfstandigd van de gemeentelijke tak van dienst in een stichting conform het ‘Raad van Toezicht model’. De Raad van Toezicht is primair belast met het borgen van de continuïteit van de stichting. De Raad onderschrijft de Code Cultural Governance 2019. De Raad van Toezicht bestaat uit een mix van leden met verschillende achtergronden en vergadert vijf à zes keer per jaar. De leden worden door het college van B&W van de gemeente Groningen benoemd. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming van vier jaar.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

 • Toezicht op algemene gang van zaken
 • Toezicht op beheer en beleid van directie:
  • goedkeuren begroting o goedkeuren jaarrekening o goedkeuren beleidsplannen
 • Vaststellen reglement Raad van Toezicht
 • Opstellen jaarverslag Raad van Toezicht
 • Benoeming en ontslag directeur
 • Vaststellen arbeidsvoorwaarden directeur
 • Toezicht op nevenfuncties directeur
 • Voeren van functioneringsgesprekken met de directeur
 • Het goedkeuren van directiebesluiten met betrekking tot:
  • Benoemen van en vaststellen opdracht aan accountant o Aanvraag faillissement/surseance van betaling o Besluiten rondom substantiële reorganisaties
  • Besluiten rondom ingrijpende wijzigingen arbeidsomstandigheden grote groep personeel
  • Statutenwijziging van de stichting
De komende jaren ligt het accent binnen het CBK vooral op
 • Het stevig positioneren van het CBK;
 • Ontwikkelen van het cultureel ondernemerschap;

Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht

 • De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden en wordt samengesteld op basis van het profiel en benodigde expertise;
 • benoeming van de Raad van Toezicht vindt plaats door het college van B&W van Groningen;
 • de Raad van Toezicht moet evenwichtig worden samengesteld; de leden dienen ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren. De leden dienen een brede maatschappelijke ervaring, wijsheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en een oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen te hebben
 • het aantrekken van een evenwichtig aantal mannen en vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën met dien verstande dat de voorkeur uitgaat naar mensen die een actieve rol vervullen in de stad Groningen of in de regio;
 • de leden van de Raad van Toezicht zullen gewoonlijk eens in de twee maanden vergaderen, of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de RvT en individueel bij speciale evenementen aanwezig zijn.

Algemeen profiel van de leden van de Raad van Toezicht

 • Beschikken over een voor het Centrum Beeldende Kunst relevant Gronings/Noord Nederlands netwerk; (politiek, bedrijfsleven, cultuur, wetenschap, stedelijke ontwikkeling)
 • Het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • Kennis van de belangrijkste bedrijfs- en beleidsprocessen en van producten en diensten;
 • Ervaring op het snijvlak van kunst, de stad Groningen, politiek en/of bedrijfsleven;
 • Gezag op in ieder geval een van de terreinen waar het Centrum Beeldende Kunst actief is;
 • Het met tact en overwicht kunnen beoordelen van bestuurlijk handelen en daaruit de consequenties kunnen trekken;
 • Sterke sociale binding met Groningen (stad en provincie).

Specifieke deskundigheid/ervaring voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht brengt specifieke vaardigheden mee, en past daarnaast in een van de drie onderstaande profielen:

De voorzitter

 • Heeft maatschappelijke en bestuurlijke ervaring; beschikt over ervaring als bestuurlijk eindverantwoordelijke in een grote organisatie of onderneming;
 • Heeft uitstraling in brede, maatschappelijke kring;
 • Beschikt over bewezen verbindende kwaliteiten; heeft goede communicatieve eigenschappen en is een teamleider
 1. Profiel ondernemerschap/bedrijfsvoering
 • Een financiële of bedrijfskundige achtergrond;
 • Kennis van en ervaring met zakelijk (cultureel) ondernemen, begrijpt wat (cultureel) ondernemen inhoudt;
 • Beschikt over een bedrijfsmatige visie; denkt vanuit business cases en kansen, zonder de risico’s uit het oog te verliezen;
 • Beschikt over financiële deskundigheid; kan de financiële gegevens interpreteren en doorgronden en heeft inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn;
 • Weet de publieke waarde van Kunst en Cultuur vanuit een zakelijke benadering te benoemen;
 • Beschikt over een sterk zakelijk netwerk, met name in Noord Nederland
 1. Profiel inhoudelijk / artistiek
 • De kandidaat is artistiek onderlegd;
 • Heeft ervaring in een eindverantwoordelijke rol in de kunst-en cultuursector;
 • Beschikt over een breed netwerk in de kunst- en cultuursector in ieder geval in noord Nederland;
 • Kan zaken goed in samenhang kunnen beoordelen (inhoud, strategie, context)
 • Heef visie op de positie en samenhang van professionele beeldende kunst in Groningen (stad en provincie)
 1. Profiel Arbeidszaken (tevens vertrouwenspersoon)
 • Je bent een arbeidsdeskundige of arbeidsjurist;
 • Ervaring als vertrouwenspersoon is een pre;
 • Je bent integer en kan goed luisteren.

Informatie

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Paula Lambeck via
telefoonnummer 050 317 17 07.

Sollicitatie

U kunt uw motivatie met cv uiterlijk vrijdag 11 oktober 2019 sturen naar paula.lambeck@cbkgroningen.nl